Mobile Site You Are Here > Home > Frivolities > Football Player Name Pronunciation Guide


Current and Former Player Name Pronunciation Guide

Player name pronunciations from NFL and team media guides. Submit fixes and additions to our feedback system.

Ham-za ab-duh-LA
WHO-sane ab-duh-LA
ahb-ee-ah-MEER-ee
uh-DY
ah-DAY-ahn-zhoo
SHAY-ee Ah-JEER-ah-two-two
ee-KY-kah ah-LAH-mah
ah-MOO-kah-MAH-rah
ahr-chuh-LET-uh
ARR-no
uh-ROHM-uh-shuh-doo
NAHM-dee AH-suhm-wah
oh-SHIM-ago a-TOG-way
ah-VAHNT
eye-uhn-bah-DAY-zoo
oh-buh-FEM-ee eye-an-buh-DAY-joh
AY-kin ay-DEL
BAB-ih-noh
BAB-uh-no
BOK-tee-R-ee
joyk
Burr-NAR-doe
beh-THAY-uh
bih-ROH-nihs
blahch
AN-kwahn
BEE-lur
BUHL-jur
PLEK-sih-koh BUR-ihs
KAS-uhl
GOZ-der SHARE-uh-loss
CHIL-drihs
kreh-BET
mahr-KEES
KAWF-lihn
KOW-ur
KROW-tuhn
AL-jee
AHN-dray
del-OHM
deem
drohnz
DOO-mur-vihl
PUH-nell EGG-bow
Eck-ah-ju-buh
EF-ruhm
FAN-ee-kuh
Fuh-Nay-Nay
FARV
fyool
FEE-ah-met-ah
fee-OHR-ee
toh-NYOO foh-noh-TEE
ah-BRAY-oh
FREE-jihn
GAH-doh
guh-RAHRD
kah-BEER BAH-zhah bee-ah-MEE-lah
GATH-urz
GUY-check
Bre-no gia-co-mean-ni
gib-BO
GRAD-ih-shahr
gruh-MA-tih-kuh
gur-AHD
Howsh-kuh
HY-mur-ding-ur
HEHN-ee
huh-oh-muh-NOW-uh-noo-ee
hoosh-mihn-ZAH-dah
HYOO-urt
eh-don-ish-aye
ee-HEAD-ee-BO
eye-kee-GWAH-noo
itter-SAY-gun
Yoo-POT-ee
ee-WEB-uh-muh
E-woo
CHEE-dee ih-woo-OH-mah
jay-guh-ZIN-skee
EHJ-ur-ihn
juh-RAHN
lem-YOOL john-pee-AIR
KEE-ding
KEE-sel
ma-AH-kay key-moy-AH-too
kay-moy-AH-too
kee-wah-NOO-kuh
KLINE-saw-sir
Klof-N-stein
kahb
KOO-struh
Koo-tuh-vee-dees
kroyts
KROO-chehk
KOO-chen-burg
lohr-eh-NY-tihs
LY-nurt
LEE-vee
LIN-uh-han
LAHS-muhn
luh-TOO-ee
man-JEE-nee
Mon-o-male-ee-uh-na
MASS-a-qwah
mah-wah-LOO-gah
muh-WHY
mih-kahr-DEHL
mih-KA-rehnz
muh-GAY-hee
mih-KEHL
ko-a Mee-see
moh-ee-AH-kee
oh-vee muh-hay-lee
moo-lih-TAH-loh
Leg-a-do Nuh-nay
Ha-ROO-kee NA-ka-moo-ra
nah-VAHR
CHIN-eh-doom ehn-DUKE-way
ehn-DUKE-way
Ha-LOTE-ee NAH-ta
gwihn
oh-GIM-dee new-WOW-bow
OO-chee wah-NAIR-ee
OH-bah-zore
Oh-BUH-mon-u
oh-bun-EYE-uh
ahd-WAHL-ee uh-GUHN-lee-ay
if-ee-AH-nee oh-hah-LEH-tay
oh-gee-nak-ah
CHEE-kay oh-KEE-fohr
ah-MOH-mee ah-KOY-ay
on-uh-TOE-lu
TEHR-ehl
Ak-WAH-zee Oh-WOON-soo AHN-sah
PAY-thahn
PEHR-ih-loo
peh-TREE-noh
Roe-PAH-tee Pit-TOE-ee-TWO-ah
PAHK-man
POHD-lehsh
poh-luh-MAH-loo
pahs-LUHS-nee
pray-low
RAY-bahk
ruh-GOHN
rah-TAY
MAHN-tay RAY-gur
dah-REHL REE-vihs
dahm-ihn-EEK
ja-KWIZ
RAWTH-lihs-bur-gur
roh-ZEER
SAY-bin
SAY-bin
ah-SAHN-tay
skayf
shee-AHN-oh
SHOH-nurt
SHAHT-en-hy-mur
SAY-ow
SEE-dur
SEE-burt
SHAN-lee
LEE-toh
vi-sahn-te SHANK-oh
MYOO-sah
spag-NOH-loh
spah-RAH-noh
STRAY-han
suh-KUHP
ehn-DAHM-uh-kehn SOO
tau-FOE-oh
tuh-PAY
LOH-fuh tah-TOO-poo
TEE-boh
teh-REHL
uh-DAY-lihs
Pee-sa Teno-isa-moe-a
PONG-oh TONG-uh-fow
mah-NAH-say TAWNG-ga
TROO-fahnt
too-ee-ah-suh-SOH-poh
Voo-Nah Too-ee-hal-ah-ma-kah
JEHR-uh-mee TOO-muhn
fen-UU-kee TUU-puu
ty-REE
keh-NEE-chee yoo-DEH-zee
OH-see yoo-mihn-YOHR-uh
UR-lah-kur
yuh-ROO-tee-uh
VAN-dur-jakt
vihn-uh-TEHR-ee
KEE-moh vahn OHL-hawf-ihn
VRAY-bul
WUR-lee
WY-nur
WEN-kee
WIHZ-en-hunt
You-boat-ee
ZAS-too-dehl
zih-buh-KOW-ski
zehn-DAY-hahs