Mobile Site You Are Here >  >  > Football Player Name Pronunciation Guide


Current and Former Player Name Pronunciation Guide

Player name pronunciations from NFL and team media guides. Submit fixes and additions to our feedback system.

e-saw-AH-co ah-ah-TWO-e
ab-bruh-DAIR-is
EE-sa ab-dool KA-doos
Ham-za ab-duh-LA
WHO-sane ab-DUEL-uh
ahb-ee-ah-MEER-ee
OH-day ah-BOO-she
AH-cho
AH-cho
jah-LEEL uh-DIE
uh-DY
ah-DAY-ahn-zhoo
kuh-MARR
SHAY-ee ah-ZHIR-uh-tu-tu
ee-KY-kah ah-LAH-mah
ah-LEX-ee
duh-KNEE-kos
AH-lu-AH-lu
am-men-DOLE-uh
AM-urh-sun
ah-MOO-kah-MAH-rah
ZEEK-e-all AHN-sa
AN-uh-nick-ee
chee-BOO an-uh-NO-bee
ahr-chuh-LET-uh
ter-RON
ARR-no
uh-ROHM-uh-shuh-doo
az-ah-mo-ah
ah-SEE-ah-ta
NAHM-dee AH-suhm-wah
JEE-no
oh-SHIM-ago a-TOG-way
uh-TAU-choo
UH-keem uh-GUST-ee
TAY-von
duh-KNEE-co
ah-VAHNT
oh-buh-FEM-ee eye-an-buh-DAY-joh
eye-uhn-bah-DAY-zoo
AY-kin ay-DEL
BAB-uh-no
BAB-ih-noh
BA-ka
BAH-day-MOH-see
BOK-tee-R-ee
bock-tee-R-ee
MON-tay
bal-en-TINE
buh-MEER-oh
johnathan
BAR-ber or BAR-bree (either is OK)
BAR-clay
ken-yon
kuh-LEEF
la-MEAN
JA-plo BAR-tu
BEE-dils
bee-dee
bo-HARR-ness
lay-vee-on
JOIK
bell-OR
uh-REE-lee-us
ben-ay ben-WICK-urr-rhee
BECK-it
BUR-jur
gnat bur-HEY
Burr-NAR-doe
jee-o-VAHN-ee
ANN-twahn buh-THAY
muh-CLOWD
kuh-PREE
kriss-TOE bill-loo-KEE-dee
bih-ROH-nihs
buh-TONE-ee-oh
blahch
luh-gair-it blunt
BO-dine
AN-kwahn
MY-con bo-NAH-knee
BOOTH
BO-en
DAY-kwan
BOO-ee
nuh-VARR-oh BOH-minn
BRAY-men
ty-VAHN
BUSH-aud
EBB-un
truh-MAIN
mih-KALE
uh-MAHD
tuh-RELL
SHOCK-ee
jah-RONN
BRUTE-in
DAY-own
BEE-lur
buh-LAH-guh
BUHL-jur
BULL-ah
BULL-ah
BULL-ah
VONN-tez BER-fict
BURL-uh-son
KAY-linn
PLEK-sih-koh BUR-ihs
KREZ-din
by-COW-skee
BINE-dum
jair-iss
burn
camp-ah-NAIR-oh
kuh-LAY-us
KAMP-en
deh-ver-on
CARE-uh-deen
cah-SEE-us
ann-TWON KAY-sun
KAS-uhl
cat-uh-PAWN-oh
SELL-ick
SELL-ick
STEH-fahn
CHIM-dee CHECK-wah
GOZ-der SHARE-uh-luss
CHIL-drihs
kreh-BET
CLAY-bo
CLAY-dee
ar-SEE-toh
KLEMM-ints
juh-DEV-ee-uhn
klutz
ODD-ee
marcus
CON-tee
mahr-KEES
CO-pulls
KAWF-lihn
e-DAWN
KOW-ur
PEHR-ish
CRY-ton
DAY-mun
KROW-tuhn
AL-jee
DOLL
DAR-e-us
luh-VON-tay
duh-MAR-rio
AHN-dray
nile
KEY-unh-tay
dah-see-co
DAY-coo
del-OHM
DEN-em
dar-KWEZ deh-NARD
duh-NARD
DENN-erd
dee-AUSSIE
dee-AUSSIE
duh-paw-luh
duh-ZEER
deem
dih-MAHNCH
duh-MAR-kus
dumb-BROW-ski
don-NELL
DORN-boss
luh-JAY DOO-zuh-bul
ROZ-eye
DRAWN
drohnz
doo-CASS
DOO-mur-vihl
lauren doov-er-nay tar-diff
DYE-sert
COE-knee EE-lee
DAW-min-eek
E-bert
EE-bron
eads
are-MAUN-tee
PUH-nell EGG-bow
egg-NEW
EYE-fert
Eck-ah-ju-buh
DAN-el
KEN-rick
ee-KUH-meh-FUH-nah EN-um-PALEE
ee-NONE-wah
EF-ruhm
YOU-banks
jah-REE
fuh-NYE-kuh
FAN-ee-kuh
Fuh-Nay-Nay
heh-bron fan-goo-poe
fuh-SAWN-oh
FOR-ee-ay
FOR-ee-ay
FARV
fuh-DAY
duh-BRICK-a-shaw
fyool
FEE-ah-met-ah
feh-DOR-uh-wits
tuh-VEE-ta fee-NOW
fee-OHR-ee
mar-KEECE
FLEW-el-in
mo-EES FOE-koo
toh-NYOO foh-noh-TEE
foe-MAHLO fuh-KNOW-tee
FON-tin-oh
(rhymes with eye)
four-tay
ruh-moan
FRAY-guhl
ah-BRAY-oh
fry
FREE-jihn
see-OH-nay FOO-ah
FUSS-co
GATCH-kar
GAH-doh
guh-KNOW
gar-SOAN
guh-RAHRD
kah-BEER BAH-zhah bee-ah-MEE-lah
KWA-me
GATH-urz
GEAR-heart
GARE-hart
JEE
GUY-check
GOAL-ston
GOAL-ston
bren-OH JAH-cuh-mee-nee
gib-BO
jill-LET
gil-is-LEE
steph-AHN
GIL-reeth
tuh-SHAWN
kuh-LEEL glaw-d
duh-SHAWN GOLD-son
KEH-drick GOAL-stun
GEWD
NAH-jee GOOD
ZAY-vee-er
gost-COW-ski
GOLD
GRAD-ih-shahr
gruh-MA-tih-kuh
mar-KWEESE
GRECK-oh
jon-TAY
luh-DARE-ee-us
shawn
jer-MAIN GRESH-em
GRESH-um
GUY-on
gur-AHD
suh-LEEM ha-KEEM
hal-ah-PEE-oh
TOM-buh HA-LEE
KO-bee
paris
JUH-wahn
HOWPT-min
HOWSH-kuh
huh-VEE-lee
HY-mur-ding-ur
heh-lu
SHAWN-trell
HEN-ry
HEHN-ee
HARE-uh-mens
hur-RON
herz-LICK
a-KEEM
don-TAY
CALL-id
HO-oh-mah-nah-wah-noo-wee
D-Andre
JAY-ron HOSE-lee
hoosh-mihn-ZAH-dah
HOUSE-ler
da-lah-no
rap-man
HYOO-urt
mar-QUEST-un
MAR-guss
HOOSE
hi-NAH-ski
hi-NAH-ski
eh-don-ish-aye
EEG-bee-no-sin
eh-MEAL ig-wen-AH-goo
ee-HEAD-ee-BO
EE-ah-NAH-cho
EYE-juh-lah-nuh
eye-kee-GWAH-noo
eye-LO-kuh
itter-SAY-gun
yoo-PAH-tee
ee-WEB-uh-muh
E-woo
CHEE-dee ih-woo-OH-mah
ACE-uh
muh-LEEK
jay-guh-ZIN-skee
EHJ-ur-ihn
JUH-wan
jan-ah-COW-skee
JAY-kwan
juh-RAHN
zhon fran-SWAH
leh-mew-ELL zhon-pee-AIR
AL-shon
JAY-la-NEE
jer-RELL
JOKE-ul
juh-RON
OR-ee-un
duh-MARR-us
DAY-tone
day-QUAN
lin-VALL
YOOZ-check
KEE-ding
CAP-ur-nick
kuh-LIL
CAH-suh
KEE-sel
KYE-zer
KELL-see
SENN-ee-oh KEL-uh-MET-tay
kay-moy-AH-too
ma-AH-kay key-moy-AH-too
MICHAEL
deh-VON
SHY-lo K-O
CARE-in
KILL-gore
KIM-bro
ta-VAR-ess
KIN-ee
DRAY
ish-MAY-lee
kee-wah-NOO-kuh
KLINE-saw-sir
Klof-N-stein
KLOOG
Cook
KAY-nin
kahb
CONS
kahnz
KOO-struh
KWAN-jo
Koo-tuh-vee-dees
KUH-wall-ski
kroyts
KROO-chehk
koo-bee-ack
KOO-chen-burg
KEEK-lee
KOO-bih-luh
coon
KOON
LAD-luhr
LAH-doo-sahr
luh-MER
juh-VORE-skee
lan-SAN-ah
la-poo-ah-ho
lore-in-eye-tis
lah-VOW
core-DARE-oh
kuh-GUHR-ski
LY-nurt
lemon-YAY
lee-OWN-ee
LEN-urd
LEE-in-hart
luh-REE-bus
MY-kel LE-shore
luh-VEEN
luh-VEE-tree
LEV-ee
LEE-vee
leh-WAHN
CAP-rin
E-nah LEE-ah-E-nah
LICK-ten-STY-grr
LIN-uh-han
LISS-more
LEE-jit
LOCK-it
LEFF-ler
LAHS-muhn
lo-TOO-leh-lay
lo-too-LAY-LAY
DAY-twahn
luh-TOO-ee
LIE-er-luh
KAH-leel
MAY-dee
MAIL
kuh-LOO-kuh my-AH-vah
man-JEE-nee
dan-YELL
maw-new-maw-lay-uhn-uh
Mon-o-male-ee-uh-na
stans-lee MA-pon-ga
MARE-uh-gos
MARY-annie
CASH-iss
KEY-shawn
mass-uh-FEE-low
MASS-a-qwah
MASS-a-qwah
MASS-tay
MASS-trood
TY-run MATH-yoo
RAY mow(rhymes with "now")-uh-LOO-guh
M-AW-gah
MAW-tee
muh-WHY
je-ROD
may-OH-wuh
mee-gell may-so-net
mc-KAY-lebb
mih-kahr-DEHL
mih-KA-rehnz
tuh-RELL
mc-DOO-guld
muh-GAY-hee
muh-GAY-gehn
mc-ILL-wayne
mic-CLOUD
SHARE-rick mick-MAN-us
purr-NELL
MEE-bane
RUH-shawn
MER-sih-lus
juh-MAHN
MYOU-hort
KRIS-tin
mih-KEHL
MILL-in-ER
KEY-von
bar-KEY-vee-us
CO-uh ME-see
DAHN-tay MOKE
mo-EE-ah-KEY
uh-FAH-nee MOE-ma
MON-creef
kuh-sheef
den-AIR-ee-us
SEE-oh
duh-mon-TREY
KNOW-shawn
DAY-von
MORE-uh
moy
E-nock Moo-wom-ba
oh-vee muh-hay-lee
MULE-bach
moo-lih-TAH-loh
moo-LOOM-bah
da-MAH-so moon-yoz
lah-TAY-vee-us
Leg-a-do Nuh-nay
NYE-ver
Ha-ROO-kee NA-ka-moo-ra
NASS-ib
nah-VAHR
ehn-DUKE-way
CHIN-eh-doom ehn-DUKE-way
RAY-jhon
KNEEL-d
ha-LOW-tee NAH-tah
gwihn
LEWIS
Zay-vier
WATCH-ah-coo
oh-GIM-dee new-WOW-bow
OO-chee wah-NAIR-ee
OH-bah-zore
Oh-BUH-mon-u
oh-bonn-EYE-ah
oh-BOY-hee
ahd-WAHL-ee uh-GUHN-lee-ay
if-ee-AH-nee oh-hah-LEH-tay
oar
ORN-burger
oh-gee-nak-ah
ad-uh-WALL-ee o-JO-mo
OH-kuh-for
CHEE-kay oh-KEE-fohr
ah-MOH-mee ah-KOY-ay
uh-KOY-yay
oh-KOON
juh-MAZE oh-lah-WALL-ee
oh-MAH-may
on-uh-TOE-lu
TOH-ben O-per-um
uh-RACK-po
kah-LETCH-ee oh-SEM-uh-lee
kuh-SIM OZ-good
OSS-why-lur
TEHR-ehl
Ak-WAH-zee Oh-WOON-soo AHN-sah
pie-yah
PUG-itch
toe-BYE-us
PAM-feel
pan-TELL-ee
PARE-uh-diss
PAZ-tor
PAY-thahn
core-DARE-ul
PEERS
PED-er-sen
DOE-mah-tah PECK-o
PEHR-ih-loo
suh-nor-iss
peh-TREE-noh
pee-AIR lewis
KAY-ah-low-hah pih-LAR-us
roe-POT-ee puh-TOE-uh-TWO-ah
PIT-uh
PAHK-man
POHD-lehsh
don-TAR-ee
pole-uh-MAH-loo
duh-VEER PO-Z
puz-LUZ-nee
POUNCE-e
buh-LAHL
juh-ROD
PRAY-ter
PRAY-ter
pray-low
PRAWSH
purr-SELL
PER-dum
lou-CHEZ PURE-uh-foy
QUAR-liss
GLOW-ver
kuh-VAUL
RAY-bahk
ruh-GOHN
rye-OH-la
rye-OH-la
RAH-jee
buh-CAR-ee
KEY-stun
rah-TAY
MISS-trail
MAHN-tay RAY-gur
CAR-awn
REEF
RIGHTS
rep-low-gal
dah-REHL REE-vihs
RAY
dahm-ihn-EEK
SEER-ull
STEE-ven
MIKE-uhl
ROH-burr-son
nick-ELL
kyrie
ALL-drick
ROB-ah-sin
JA-kwiz
RAWTH-lihs-bur-gur
NAY-man
BRAN-don
roh-ZEER
ah-TAH-bah
duh-ME-co
SAY-bin
SAY-bin
lun-near
ah-SAHN-tay
suh-NOO
SAHNZ-en-bock-er
skayf
SHOB
SHEP-lur
shee-AHN-oh
SH-ill-tz
SHLAH-dur-off
SKO-field
SCOE-field
SHOH-nurt
SHAHT-en-hy-mur
SHWANK-ee
SIGH-fres
SKO-bee
SIR-cee
lake
SAY-ow
SEE-dur
suh-FAIR-ee-un
SEE-say
sin-DAY-ho
SEND-line
SOY-bert
SHAN-lee
SHAW-nuh-see
shay-zier
SHED
juh-BALL SHEERD
LEE-toh
SHARE-els
sher-ROD
vi-sahn-te SHANK-oh
KAY-won
sugarts
sugarts
sill-uh-TOE-lou
SIL-ver SEE-ling-gah
THAIR-uld
surls
SITT-en
SCOVE
SCREEN
key-AIR-oh
ALL-dun
ann-TONE
MYOO-sah
TIE-rin
ja-QWEESE
qwan-TERR-us
so-oh-to
SOLD-er
SOW-ul (like vowel)
spayth
spag-NO-low
spah-RAH-noh
STAY-lee
ta-VEE-ta
DEV-un
STING-lee
STRAY-han
STREET-er
streef
KAY-lib
SOO-ah-fee-lo
SUCK-up
ehn-DAHM-uh-kehn SOO
swee-zum
SVEE-tek
SWEAR-in-jer
al-uh-MEE-duh tah-AH-moo
tau-FOE-oh
UH-keeb TUH-leeb
TAN-uh-hill
tuh-PAY
TAR-pin-e-an
LOH-fuh tah-TOO-poo
stef-FONN
MAN-tie TEH-oh
TEE-boh
teh-REHL
TARE-ull
shuh-mar-ko
tuh-RELL
uh-DAY-lihs
duh-MARE-ee-us
dee-ON-tay
KNEE-co
Pee-sa Teno-isa-moe-a
TODD-mun
PONG-oh TONG-uh-fow
la-veen toy-lo-lo
toll-ZEEN
mah-NAH-say TAWNG-ga
TRAW-toe
BREN-den TRAH-wick
trev-AY-than
tuh-RELL
TROO-fahnt
TRUH-is-nick
tool
too-ee-ah-suh-SOH-poh
Voo-Nah Too-ee-hal-ah-ma-kah
too-koo-AH-foo
TULL-uck
JEHR-uh-mee TOO-muhn
fen-UU-kee TUU-puu
trey
ty-REE
keh-NEE-chee yoo-DEH-zee
OH-see you-men-YUR-uh
ty-KWAN
OOHNG-ah
UN-rhine
ER-bick
UR-lah-kur
yuh-ROO-tee-uh
chee-dera u-zo da-ree-bay
VAN-dur-jakt
VAN-der-vell-dee
Lewis vas-KEZ
vell-DEER
vuh-REEN
ALL-ter-on
oh-liv-E-AYE
vur-RETT
vin-uh-TARE-ee
KEE-moh vahn OHL-hawf-ihn
VRAY-bul
VIEW-nuh-vitch
TIE-runn
duh-KOH-duh
MEN-ah-lick
lahr-DARE-ee-us
WUR-lee
WY-nur
WEN-kee
when-DELL
bee-YORN VERN-er
luh-VELL
WIHZ-en-hunt
TAH-here
nih-KEE-tah
WILL-hoyt
kuh-LIL
TORE-ick
juh-KWON
luh-QWAN
trah-MAHN
mar-keese
TAY-von
cameron
STEFF-en wizz-NEW-skee
wizz-NEW-skee
wizz-NEW-skee
see-AIR
WOOT-in
worlds
worr-low
juh-RELL
BLEED-ee ray
Jair-E-us
YAWN-da
yankee
You-boat-ee
oo-SOM-uh
DUH-rell
ZASS-tuh-dil
zih-buh-KOW-ski
ZITE-ler
zehn-DAY-hahs
ZURR-line
zum-walt
ZOOZ-uh-vicks
ZOO-tuh